Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Terug naar overzicht A tot Z

Bronbemaling

Elke grondwaterwinning of -bemaling in het kader van bouwkundige werken of aanleg voorzieningen dient gemeld te worden bij de gemeente, aangezien het een meldings- of een vergunningsplichtige inrichting betreft. 

Het grondwater dat wordt onttrokken bij bronbemalingen moet, in zoverre dit met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingzone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch onmogelijk is mag het water geloosd worden in het openbare of private hydrografische (riool)net. De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen overlast voor derden veroorzaken.

De melding bij de gemeente dient te gebeuren met het meldingsformulier.

Dit meldingsformulier (bijlage 3 A-B-C) vindt u ook op de website van Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaanderen.

 

Voor bemalingen die afgevoerd worden naar de openbare riolering (gemengd stelsel) is bovendien een toelating nodig van de exploitant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zijnde Aquafin NV (ga naar het loket van Aquafin). Volgens de wettelijke bepalingen is er enkel een toelating nodig voor volumes hoger dan 10 m3 per uur die geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor deze bemalingen dient bovendien een heffing betaald te worden aan VMM.

 

Het grondwater van bronbemalingen onder rubriek 53.2 (noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen) van Bijlage 1 van VLAREM I moet in overeenstemming met artikel 5.53.6.1.1.§2:

met toepassing van BBT zoveel mogelijk terug in de grond ingebracht worden buiten de onttrekkingzone via infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten.

indien infiltratie technisch onmogelijk is mag het water – voor zover geen wateroverlast voor derden ontstaat - geloosd worden in het openbare of private hydrografisch net; in casu in afwateringgrachten, RWA-leidingen, oppervlaktewater. lozing in de openbare gemengde of afvalwaterriolering is slechts toegestaan wanneer voormelde afvoer niet kan: volumes van meer dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in de openbare riolering aangesloten op een RWZI behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin.

 

Opgelet: Sinds 01/01/2010 moet elke vergunde of gemelde grondwaterwinning uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater (Programmadecreet, BS 30/12/2009).

 

Ga naar het loket van Aquafin om toelating te vragen.

 

Indien de lozing gebeurt op een RWA-leiding of een andere afvoer uitsluitend bestemd voor regenwater, is er geen toelating van Aquafin nodig.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken