Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Gemeentelijk Onderwijs

Gemeentelijk Onderwijs

Bekendmakingen en mededelingen van algemeen belang over de wettelijke formaliteiten voor het gemeentelijke onderwijs.

Algemeen

Gemeentelijke basisschool De Rekke

E. de Beukelaerlaan 2 - 2940 HOEVENEN 

T 03 665 35 44 - F 03 605 61 37 - M gbsderekke@stabroek.be 

Website: http://www.derekke.be/

 

De gemeenteschool heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling. Meer info vindt u op de eigen website.

De voor- en naschoolse opvang wordt gecoördineerd door de gemeentelijke dienst buitenschoolse kinderopvang.

 

Bekendmaking/Medelingen

 

Inschrijvingsbeleid gemeentelijke basisschool De Rekke

Het decreet inschrijvingsrecht stelt dat alle scholen hun capaciteit moeten vastleggen voor de inschrijvingsperiode  voor het schooljaar 2017-2018.

In de gemeentelijke basisschool De Rekke wordt de capaciteit voor de kleuterschool vastgelegd op 240 kleuters (maximum 24 kleuters per klas) en voor de lagere school op 328 leerlingen (uitgezonderd voor het 3de leerjaar ’17-’18 à 20 leerlingen) 24 leerlingen per klas.

Deze getallen worden bepaald om het pedagogisch comfort van de kinderen te garanderen.

 

Wat betekent dit nu concreet voor kinderen geboren in 2015?

Rekening houdend met de voorrangsgerechtigde groepen (broers of zussen, stiefbroers of –zussen, kinderen personeel) mogen zij inschrijven vanaf maandag 9 januari 2017.  De voorrangsperiode voor deze groep loopt tot en met vrijdag 3 februari 2017.

Vanaf maandag 6 maart 2017 start de vrije inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen zullen steeds chronologisch gebeuren in het inschrijvingsregister.

In uitzonderlijke gevallen is er overcapaciteit mogelijk zoals dit in de regelgeving is terug te vinden.

Bij inschrijving zal de status van inschrijving steeds worden meegedeeld : gerealiseerd, gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde, niet-gerealiseerd. Men gaat steeds akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

De inschrijving gebeurt tijdens de schooluren.

 

Beschikbaarheid voor de tweede periode op dinsdag 14 februari 2017: voor de kleuterschool nog 71 plaatsen en voor de lagere school nog 18 plaatsen.

Stand van zaken op 6 mei 2017: voor de kleuterschool nog 35 plaatsen en voor de lagere school nog 10 plaatsen.

 

Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds terecht bij de directie, Eduard de Beukelaerlaan 2 te Hoevenen, T 03 665 35 44 / gbsderekke@stabroek.be of http://www.derekke.be/

 

Schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

Het schoolreglement legt een aantal rechten en plichten vast. Het vormt één geheel met het pedagogisch project van de school. De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving  schriftelijk of elektronisch (schoolwebsite, e-mail, …) aan de ouders ter beschikking gesteld. Er treden uiteraard wijzigingen op. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager.

De actuele versie van het schoolreglement wordt ook hier beschikbaar gesteld (zie de subrubriek rechterkant van het scherm 'aanverwante info').

AANVERWANTE INFO


Zoeken