Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Belastingen & Retributies

Belastingen & Retributies

Hier vindt u alle belastingreglementen die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Stabroek. Ook vindt u een overzicht van de retributies, ook wel tariefreglementen genoemd.

 

Wat is een belasting?

Een verplichte geldelijke bijdrage aan de overheid waartegenover geen bepaalde tegenprestatie wordt geleverd. Klik hier voor meer info over de tarieven.

 

Wat is een retributie?

Een vergoeding voor een dienst die de overheid presteert ten voordele van de belastingsplichtige.

Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

 

Indienen bezwaar?

Als u meent onterecht of foutief te zijn belast, kan u een bezwaarschrift indienen.

Elk bezwaarschrift moet schriftelijk gebeuren, binnen een termijn van drie maanden na verzending van het aanslagbiljet met vermelding van de redenen waarop men zich beroept en met de nodige stavingsdocumenten. Het bezwaarschrift wordt gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek.

Het louter indienen van een gegrond bezwaar heft de invorderbaarheid van de belasting niet op. Het College van burgemeester en schepenen neemt de beslissingen ten gronde en deze beslissing wordt aan de bewaarmaker betekend. Deze belissing zal definitief uitspraak doen over de invorderbaarheid.

 

Belangrijke mededeling 

LET OP: niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen! VOOR UW BELASTINGBRIEF MOET JE NIET BIJ DE GEMEENTE ZIJN !!!
De belangrijkste belastingen worden rechtstreeks geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën (bv. personenbelasting of belasting op voertuigen) of de Vlaamse Belastingdienst (bv. onroerende voorheffing).
Je vindt meer informatie hierover op de website http://www.minfin.fgov.be/ of via telefoonnummer 0257 257 57 of 02 57 57 760.

Overzicht van alle belastingsreglementen en retributies die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Stabroek

 

Belastingen voor de dienstjaren 2014-2018

 

Opheffing diverse belastingsreglementen vorige legislaturen.

 

Belastingsreglement aanvullende personenbelasting

Belastingsreglement opcentiemen onroerende voorheffing

Belastingsreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken

Belastingsreglement op bank- en financieringsinstellingen

Belastingsreglement op het begraven van het lijk of de as van personen vreemd aan de gemeente

Belastingsreglement op het bewonersparkeren

Belastingsreglement op de exploitatie van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen

Belastingsreglement op foorinrichtingen, op jaar- of feestmarkten en op braderijen op privaat terrein

Belastingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen

Belastingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen

Belastingsreglement op ongeschikt verklaarde en onbewoonbare woningen

Belastingsreglement op leegstaande bedrijfsruimten

Belastingsreglement op verwaarloosde bedrijfsruimten

Belastingsreglement op de niet-bebouwde percelen en op niet-bebouwde gronden

Belastingsreglement op onafgewerkte constructies

Belastingsreglement op openbare dancings

Belastingsreglement op het openen of veranderen van vergunningsplichtige hinderlijke inrichtingen

Belastingsreglement op het parkeren in een blauwe zone

Belastingsreglement op private kringen

Belastingsreglement op de afgifte van taxivergunningen en taxistandplaatsen

Belastingsreglement op tweede verblijven

Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater bij aanleg van een gescheiden rioolstelsel

Directe belasting op de verwerving van de zate der openbare wegen

Indirecte belasting op de ontgravingen

Indirecte belasting op de op openbaar terrein gevestigde verkooppunten van friet om mee te nemen 

Indirecte belasting op de op privaatterrein gevestigde verkooppunten van friet om mee te nemen 

Indirecte gemeentebelasting op het ophalen van sluikstorten

 

 

Retributies voor de dienstjaren 2014-2018

Retributiereglement voor administratieve prestaties

Retributiereglement voor plaatsrechten voor evenementen, markten en kermissen.

Retributiereglement voor het gebruik van het mortuarium

Retributiereglement op wrakken van voertuigen die tijdelijk geplaatst worden op gemeentelijk terrein als gevolg van inbeslagname door politie of achtergelaten voertuigen

Retributiereglement op het afleveren van uittreksels volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening

Retributiereglement op het voorkomen en inzameling van huishoudelijk afval

Retributiereglement op de inzameling van snoeihout op afroep

Retributiereglement inzake het gebruik van gemeentelijke lokalen, materialen en sportinfrastructuur + wijziging retributiereglement vanaf 22/10/2018

Retributiereglement inzake occasioneel gebruik lokalen in het jeugdcentrum + wijziging retributiereglement vanaf 22/10/2018

Tariefreglement tot het bekomen van een graf-, columbarium- of niskuilconcessie

Retributiereglement voor de aansluiting op een openbare riolering
Retributiereglement voor waarborgen en kosten stedenbouwkundige vergunningen (omgevingsvergunningen)
Retributiereglement prepaid laadkaarten voor het opladen van een elektrische fiets
Retributiereglement werken nutsvoorzieningen
Retributiereglement inname openbaar domein voor werven/verkeersbelemmeringen
 

Subsidiereglementen voor de dienstjaren 2014-2018

Subsidiereglement duurzame energie en leefmilieu
Subsidiereglement voor actieve sport
Subsidiereglement voor sportieve vrijetijdsbesteding
Subsidiereglement voor impulsen in de sport
Subsidiereglement voor inzameling van zwerfvuil
Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen behoudens sport en jeugd 
Subsidiereglement voor jeugd en jeugdwerkbeleid
Subsidiereglement voor culturele projecten
 

Retributies voor brandpreventie en -interventies per 2 januari 2015

De zoneraad van de brandhulpverleningszone Rand, waar de gemeente Stabroek is bij aangesloten, nam op 2 januari 2015 het retributiereglement aan op vlak van brandinterventies en -preventie. Dit reglement is uitvoerbaar op het grondgebied Stabroek.

Retributiereglement voor brandweerinterventies en -preventie

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken