Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Belastingen & Retributies

Belastingen & Retributies

Hier vindt u alle belastingreglementen die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Stabroek. Ook vindt u een overzicht van de retributies, ook wel tariefreglementen genoemd.

 

Wat is een belasting?

Een verplichte geldelijke bijdrage aan de overheid waartegenover geen bepaalde tegenprestatie wordt geleverd. Klik hier voor meer info over de tarieven.

 

Wat is een retributie?

Een vergoeding voor een dienst die de overheid presteert ten voordele van de belastingsplichtige.

Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

 

Indienen bezwaar?

Als u meent onterecht of foutief te zijn belast, kan u een bezwaarschrift indienen.

Elk bezwaarschrift moet schriftelijk gebeuren, binnen een termijn van drie maanden na verzending van het aanslagbiljet met vermelding van de redenen waarop men zich beroept en met de nodige stavingsdocumenten. Het bezwaarschrift wordt gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek.

Het louter indienen van een gegrond bezwaar heft de invorderbaarheid van de belasting niet op. Het College van burgemeester en schepenen neemt de beslissingen ten gronde en deze beslissing wordt aan de bewaarmaker betekend. Deze belissing zal definitief uitspraak doen over de invorderbaarheid.

 

Belangrijke mededeling 

LET OP: niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen! VOOR UW BELASTINGBRIEF MOET JE NIET BIJ DE GEMEENTE ZIJN !!!
De belangrijkste belastingen worden rechtstreeks geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën (bv. personenbelasting of belasting op voertuigen) of de Vlaamse Belastingdienst (bv. onroerende voorheffing).
Je vindt meer informatie hierover op de website http://www.minfin.fgov.be/ of via telefoonnummer 0257 257 57 of 02 57 57 760.

Overzicht van alle belastingreglementen en retributies die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Stabroek

 

Belastingen voor de dienstjaren 2019

 

Aanvullend belastingsreglement op de personenbelasting (publicatiedatum 05/02/2019)

Belastingsreglement houdende vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (publicatiedatum 05/02/2019)

 

Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken (publicatiedatum 29/01/2019)

Directe belasting op de verwerving van de zate der openbare wegen (publicatiedatum 29/01/2019)
Indirecte gemeentebelasting op het ophalen van sluikstorten (publicatiedatum 29/01/2019)

Belastingreglement op de exploitatie van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op het openen of veranderen van vergunningsplichtige hinderlijke inrichtingen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op leegstaande bedrijfsruimten (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op verwaarloosde bedrijfsruimten (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op onafgewerkte constructies (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op foorinrichtingen, op jaar- en feestmarkten en op braderijen op privaat terrein (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op openbare dancings (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op private kringen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op bank- en financieringsinstellingen (publicatiedatum 29/01/2019)
Indirecte belasting op de op openbaar domein gevestigde verkooppunten van friet om mee te nemen (publicatiedatum 29/01/2019)
Indirecte belasting op de op privéterrein gevestigde verkooppunten van friet om mee te nemen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op tweede verblijven (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op de afgifte van taxivergunningen en taxistandplaatsen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling en op niet-bebouwde gronden in gebieden (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden (publicatiedatum 29/01/2019)
Indirecte belastingen op de ontgravingen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op het begraven van het lijk of de as van personen vreemd aan de gemeente (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op het bewonersparkeren (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op de ongeschikt bevonden en onbewoonbaar verklaarde woningen (publicatiedatum 29/01/2019)
Belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel  (publicatiedatum 29/01/2019)

 

Gemeentelijke Retributies

Retributie voor administratieve prestaties

Retributiereglement voor plaatsrechten voor evenementen, markten en kermissen.

Retributiereglement voor het gebruik van het mortuarium

Retributiereglement op wrakken van voertuigen die tijdelijk geplaatst worden op gemeentelijk terrein als gevolg van inbeslagname door politie of achtergelaten voertuigen

Retributiereglement op het afleveren van uittreksels volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening

Retributiereglement op het voorkomen en inzameling van huishoudelijk afval

Retributiereglement op de inzameling van snoeihout op afroep

Retributiereglement inzake het gebruik van gemeentelijke lokalen, materialen en sportinfrastructuur + wijziging retributiereglement vanaf 22/10/2018

Retributiereglement inzake occasioneel gebruik lokalen in het jeugdcentrum + wijziging retributiereglement vanaf 22/10/2018

Tariefreglement tot het bekomen van een graf-, columbarium- of niskuilconcessie

Retributiereglement voor de aansluiting op een openbare riolering

Retributiereglement voor waarborgen en kosten stedenbouwkundige vergunningen (omgevingsvergunningen)

Retributiereglement prepaid laadkaarten voor het opladen van een elektrische fiets

Retributiereglement werken nutsvoorzieningen

Retributiereglement inname openbaar domein voor werven/verkeersbelemmeringen

 

Gemeentelijke Subsidiereglementen

Subsidiereglement duurzame energie en leefmilieu

 

Retributies voor brandpreventie en -interventies 

De zoneraad van de brandhulpverleningszone Rand, waar de gemeente Stabroek is bij aangesloten, nam op 2 januari 2015 het retributiereglement aan op vlak van brandinterventies en -preventie. Dit reglement is uitvoerbaar op het grondgebied Stabroek.

Retributiereglement voor brandweerinterventies en -preventie

 

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken