Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Info Stabroek

Info Stabroek is het centraal aanspreekpunt voor informatie over uw bestuur, de diensten en de dienstverlening.

Wij behandelen uw telefonische of elektronische vragen.

 

U kan er terecht voor:

 

Wegwijsvragen

U weet niet tot welke dienst u zich moet wenden met uw vraag of hoe een procedure verloopt?

 

Meldingen

Een dood dier op de openbare weg, sluikstort, ...

Info Stabroek noteert uw gegevens en zorgt ervoor dat uw melding bij de juiste dienst terechtkomt.

U kan uw melding ook elektronisch geven. Ga naar de meldingspagina en vul een meldingskaart in.

 

Suggesties

Een suggestie om bijvoorbeeld uw buurt aangenamer te maken. Info Stabroek bezorgt uw suggestie aan de juiste dienst.

 

Klachten

Een klacht over de werking van de gemeentediensten. Ga naar de klachtenpagina en onderneem verdere actie.

 

Openbaarheid van bestuur - Inzagerecht

We onderscheiden volgende verplichtingen:

1) Actieve openbaarheid: de gemeente heeft de plicht om bepaalde documenten openbaar de maken aan de bevolking zoals bijvoorbeeld de agenda gemeenteraad, gemeenteraadsverslagen,  gemeentelijke reglementen en verordeingen, beleidsplannen, bouw- en milieuvergunningen. Hiervoor gebruiken we verschillende mediakanalen: uithangborden aan de openbare gebouwen, Stabroek Info, de lichtkranten, deze website, bewonersbrieven.  

2) Passieve openbaarheid of het inzagerecht: elke inwoner heeft het recht om de afgewerkte gemeentelijke bestuursdocumenten in te kijken en er uitleg over te vragen. Het begrip ‘bestuursdocument' wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. Je kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

 

Wil je van dit recht gebruik maken, dan zijn er 2 mogelijkheden:

a) je kan documenten vrij inzien zonder dat een aanvraag ingediend moet worden (vrije inzage aan het loket van een dienst, bijv. bouwvergunningen). Indien je een vraag hebt of graag nog wat meer uitleg zou krijgen, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

b) je kan documenten inzien door het indienen van een schriftelijke aanvraag ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat je precies wil inzien: de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Jouw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.
Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hiervan eveneens bericht. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bevat immers een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om onafgewerkte dossiers, geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

 

Beroep?

Wanneer je moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of verbetering te verkrijgen van een bestuursdocument of wanneer je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan je binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Voor meer informatie over de toepassing van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur kan je eveneens terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

 

Website

Indien u op deze website geen antwoord vindt, zal Stabroek Info u altijd verder helpen of doorverwijzen.

AANVERWANTE INFO


Zoeken