Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven / Burgerzaken / Beheer begraafplaatsen

Beheer begraafplaatsen

Beschrijving

De dienst begraafplaatsen is belast met het toepassen van de verschillende procedures, voorzien in het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Dit omvat volgende taken:

 

1) Aanvragen met concessie

Een graf- of nisconcessie is een recht dat verleend wordt voor het begraven van een overleden persoon of het bijzetten van de asurne in het columbarium of urnenveld. Dit recht houdt in dat de gemeentelijke overheid er zorg voor draagt dat het graf of de urne gedurende een periode van 30 jaar behouden blijft (verlengbaar met telkens 15 jaar en hiervoor moet u dan een nieuwe aanvraag indienen bij de dienst begraafplaatsen.

 

2) Aanvragen zonder concessie

De grafrust voor begravingen in de gewone lijn of bijzettingen zonder concessie bedraagt 15 jaar.

Verlengingen zijn niet mogelijk. 

 

3) Aanvragen naamplaatjes voor de strooiweiden.

Op elke begraafplaats aan de strooiweide staat een herdenkingszuil met naamplaatjes. Het aanvragen van de plaatjes kan eveneens geregeld worden via de begrafenisondernemer. De termijn bedraagt 15 jaar en is niet verlengbaar. Naamplaatjes van voor 16 april 2007 kunnen eenmalig worden verlengd met 10 jaar.

 

4) Aanvragen rouwkamer en aula

De begraafplaats Vossenveld beschikt over een rouwkamer en een aula. Het gebruik ervan is mogelijk mits betaling van een retributie. De rouwkamer kan gebruikt worden om een laatste groet te brengen aan de overledene. De aula kan gebruikt worden voor plechtigheden.

 

5) Voorbereiden procedures van ontruiming, verwaarlozing

Ontruimingsprocedures van niet-geconcedeerde gronden met het oog op het hergebruik van de ruimte voor nieuwe begravingen of toepassen van de procedure van verwaarlozing of niet-onderhouden grafmonumenten.

 

6) Reglementering en klachtenbeheer begraafplaatsen

Ontruimings- en herstructureringswerken op de begraafplaatsen is wettelijk geregeld. Het bepalen van een startdatum voor deze procedures is een essentieel gegeven. Dit gebeurt mits aankondiging aan het graf en de informatiezuil, meestal tijdens de periode voor en rond Allerheiligen omdat er op dat moment meer bezoek is op de begraafplaatsen dan op andere tijdstippen. De informatieperiode duurt wettelijk één jaar. De informatieaankondiging aan het grafmonument zijn per decreet voorgeschreven. Persoonlijke berichtgeving aan de nabestaanden is door het decreet uitgesloten.

Voor en rond Allerheiligen benadrukken we gewoonlijk de onderhoudsregels opdat dit sereen kan verlopen.

Alle klachten die kunnen ontstaan op de begraafplaatsen worden gemeld aan de dienst begraafplaatsen.

 

Hoe aan te geven?

Meestal is het de begrafenisondernemer die bovenvermelde aanvragen behartigt voor de nabestaanden, maar u kan uiteraard ook persoonlijk bij ons langs komen op de dienst burgerzaken voor een aanvraag of verlenging.

 

Bijzonderheden

De dienst begraafplaatsen is een onderdeel van de dienst burgerzaken. De dienst begraafplaatsen vindt u in het gemeentehuis, 1ste verdieping.

 

Kosten

De procedures zijn gekoppeld aan een belasting- of retributiereglement. Deze reglementen vindt u op de pagina belastingen/retributies.

 

1) De belangrijkste zaken voor inwoners zijn:

- per concessie enkel graf 375,00 euro

- per concessie dubbel graf 750,00 euro

- per concessie kindergraf: 225,00 euro

- per bijbegraving in concessie asurne: 375,00 euro (+ herberekening concessie)

- per concessie columbarium enkele cel: 375,00 euro

- per concessie columbarium dubbele cel: 750,00 euro

- per concessie columbarium kindercel: 225,00 euro

- per concessie urnenveld dubbel urnengraf: 750,00 euro

- per concessie urnenveld enkel urnengraf: 375,00 euro

- per concessie urnenveld urnengraf voor kinderen: 225,00 euro

- Naamplaatje (15 jaar) op de herdenkingszuil bij uitstrooiingen: 25,00 euro

- per ontgraving: 1500,00 euro (er zijn uitzonderingen waarbij dan vrijstelling wordt verleend)

- inkomtaks per lijkbezorging van een overleden persoon niet-ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente: 250,00 euro (125,00 euro voor kinderen jonger dan 10 jaar, dit is enkel mogelijk indien men minstens 5 jaar ingeschreven was in de gemeente Stabroek of Putte-Kapellen)

 

2) Voor alle anderen:

- tarieven op aanvraag bij de dienst burgerzaken. 

 

Relevante regelgeving?

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving. De gemeentebesturen nemen reglementen aan die in overeenstemming zijn met deze regelgeving. De meest relevante regelgeving is:

- decreet 16.1.2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere wijzigingen (B.S., 10.2.2004, 15.12.2005 en 26.05.2008).

- besluit Vlaamse regering 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, met latere wijzigingen (B.S. 28.6.2004 en 11.01.2006).

- besluit Vlaamse regering 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden (B.S., 15.12.2005).

- besluit Vlaamse regering 24 februari 2006 tot vaststelling wijzen lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen ... (B.S., 18.04.2006).

- de regelgeving wordt uitgebreid toegelicht in de omzendbrief BA-2006/03, B.S. 7 april 2006.

- zie ook de laatste omzendbrieven van 6 juni 2008 BB 2008/04 (B.S. 14 juli 2008) en van 27 juni 2008 BB 2008/05 in verband met het wijzigingsdecreet van 18 april 2008.

 

Contact

Dienst begraafplaatsen op de dienst burgerzaken.


AANVERWANTE INFO


Zoeken