Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Ouderlijke toestemming

Afbeelding 1

KONINKRIJK BELGIE GEMEENTE STABROEK

Royaume de Belgique Provincie Antwerpen

Köningreich Belgien Arrondissement Antwerpen

Kingdom of Belgium


Ouderlijke toestemming voor een minderjarige om naar het buitenland te reizen

Autorisation parentale pour un séjour à l’étranger – zustimmung der eltern für einen auslandsaufenhalt – parental authorisation for a stay abroad


Ik, ondergetekende (naam – voornaam – adres) :

Je soussigné – ich unterzeichner – the undersigned


…………………………………………………………………………………………………………..

vader / moeder / voogd (1)

père/mére/tuteur – vater/mutter/vormund – father/mother/guardian


geef toelating aan mijn minderjarige zoon/dochter (1)

donne la permission à mon fils minuer/ma fille mineure – gebe die zulassung an meinem minderjährigen sohn/meiner minderjährighe tochter – gives permission to his/her minor son/daughter


………………………………………………………………………………………………………….


Geboren op : ………………………………………………………………………………………….

Né le – geboren am – date of birth


Om zich te begeven naar : ………………………………………………………………………….

Pour aller en - zu gehen nach – to go to


Van………………………………………….. tot……………………………………………………

Du – vom – from au – bis – to


Onder toezicht van: …………………………………………………………………………………

Sous la garde de – unter der aufsicht von – under the supervision of


Stabroek, op………………….. Handtekening,

le – den – the signature – unterschrift – signature

………………………………………


Gezien voor wettiging van de hierboven geplaatste handtekening

Vu pour légitimation de la signature ci-dessus – gesehen für legitimierung der obenstehenden unterschrift – seen for legitimation of the signature placed above


Datum :…………………………. Voor de burgemeester,

De gemachtigde beambte, (art.126 NGW)


Kom met het ingevulde en ondertekende formulier naar de dienst burgerzaken. Neem de identiteitskaart mee van de ondertekenaar.AANVERWANTE INFO


Zoeken