Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Heroprichting GECORO

Oproep deskundige leden voor GECORO 2019-2024.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De gemeente Stabroek doet een oproep naar deskundigen die zich kandidaat willen stellen voor de GECORO.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat na de installatie van een nieuwe Gemeenteraad, er opnieuw een GECORO moet worden benoemd. De GECORO is samengesteld uit een voorzitter, deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de GECORO. Het totaal aantal leden bedraagt 9.

 

De gemeente Stabroek doet een oproep naar deskundigen die zich kandidaat willen stellen voor de GECORO. Voor de gemeente moet de GECORO minstens 4 deskundige leden tellen waaronder de voorzitter.

De GECORO verstrekt advies over het gemeentelijk structuurplan en wijzigingen daaraan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen en behandelt bezwaarschriften in kader daarvan. Daarnaast kan ze ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad.

 

De voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden van de GECORO worden benoemd door de Gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen.

Er dient bij de samenstelling rekening gehouden te worden met een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

 

Personen die voeling hebben met de gemeente en die belangstelling hebben om voor dergelijke belangrijke (gemeentelijke) taak in aanmerking te komen en in deze commissie te zetelen of welke één of andere belangengroep uit de opgenoemde sectoren vertegenwoordigen kunnen hun kandidatuur schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 29 maart 2019. Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. genoten opleiding, diploma’s, ervaring, beroepsloopbaan, opgave van verenigingen en beschikbaarheid.

De GECORO vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag. De leden van de GECORO zijn gehouden een deontologische code na te leven.

 

Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid worden. Het mandaat duurt 6 jaar en aan de leden worden presentiegelden toegekend. Het bedrag wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Nadere toelichting is te vinden op de website www.ruimtelijkeordening.be en www.gecoro.info. 


AANVERWANTE INFO


Zoeken