Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Werken Laageind/Dorpsstraat

Werken Laageind/Dorpsstraat

Verduidelijking en stand van zaken heraanleg Dorpsstraat en Laageind (gewestweg N111).

Hoofdwerken starten vermoedelijk na Pasen

 

In de vorige nieuwsbrief van AWV werd meegedeeld dat de hoofdaannemer voor de werken op de N111 in de loop van januari bekend zou worden. Dat is echter nog niet het geval. De aanstellingsprocedure is momenteel nog lopende. Ten vroegste in februari verwachten we een aannemer te kunnen aanstellen. Eens de aannemer bekend is, komt er snel meer duidelijkheid over de planning en de timing van de werken. Ook de start van de voorbereidende nutswerken is afhankelijk van de precieze planning van de hoofdaannemer. Zo moet de hoofdaannemer eerst het terrein ‘bouwrijp’ maken alvorens de nutsmaatschappijen kunnen beginnen. We verwachten momenteel dat de hoofdwerken pas na de paasvakantie (9 – 22 april) zullen starten. De nutswerken kunnen mogelijk wel al voor Pasen beginnen. 
 

Enige onduidelijkheid ontstond na een bijdrage In het Laatste Nieuws Stabroek wordt de start van de aanleg aangekondigd voor volgende maand. Deze titel was misleidend en gaf de indruk dat van bij de start een zekere verkeershinder zal zijn. Het gemeentebestuur wil hierin enige verduidelijking geven:

- De aanleg is opgesplitst in 3 grote werkzaamheden: de nutswerken, de rioleringswerken (of onderbouw van de weg) en de wegeniswerken (de bovenbouw van de weg). Wat wellicht zal starten in februari/maart 2019 zijn de nutswerken. De eerste fase van de rioleringswerken zal wellicht starten in april/mei 2019, die in totaliteit 1 jaar zullen duren. We verwijzen hiervoor naar onderstaand bericht, met name de laatste informatie die door het agentschap wegen en verkeer is verspreid in november 2018. Alle voorbereidingen (bijv. aanstellen van de aannemer) worden nu getroffen om deze timing te respecteren. Of deze haalbaar blijft zal binnenkort bevestigd worden.

- De verkeersimpact zal gefaseerd toenemen. Voor de nutswerken in februari/maart zal er weinig tot geen verkeersimpact zijn op het autoverkeer, maar eventueel wel voor het voetgangers- en fietsverkeer. De meeste nutswerken vinden dan ook plaats in de bermen. De werfzones van nutswerken zullen zeer lokaal zijn en dagelijks vorderen. De grootste hinder zal ontstaan tijdens de riolerings- en wegenwerken, april/mei. Vanaf de start van deze werken zal het minderhinderplan (de as open houden in 1 richting voor het lokaal verkeer, omleidingen en lokale bereikbaarheid organiseren, …, zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van het gewest).

- Wegen en verkeer heeft vorig jaar reeds de risicoanalyse uitgevoerd en bewoners en bedrijven betrokken in de informatieverzameling en verwerkt naar het minderhinderplan.

 

Het gemeentebestuur blijft alert en volgt deze werken uiteraard op de voet. We hebben gepleit voor de beste omstandigheden voor onze bewoners en zullen dit blijven doen tijdens de uitvoering, maar ook de beste omstandigheden zullen gepaard gaan met een zekere hinder. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt hierin en zal bepalend zijn voor de verkeerssituatie. Een algemene correcte en duidelijke informatie is hierbij belangrijk. Voor de start van de grote werken zal dit geconcretiseerd en bekend gemaakt worden via verschillende kanalen, oa. via infosessies.

De huidige stand van zaken kan je hieronder nog een nalezen of volgen op de website van wegen en verkeer, waar de planning voor de ruimere omgeving (havengebied) wordt toegelicht.

 

Hieronder geven we je graag een de huidige stand van zaken.

Nutswerken schuiven op naar voorjaar 2019

De laatste nieuwsbrief vermeldde najaar 2018 als startdatum van de nutswerken. Die timing schuift wat op. De nutswerken zijn nodig om de eigenlijke heraanleg van de N111 mogelijk te maken. Startdatum is afhankelijk van de aanstelling van de aannemer, wellicht voor de paasvakantie (zie hiervoor).

Aannemer bekend in januari/februari 2019

De procedure voor de omgevingsvergunning is ondertussen nog niet afgerond. AWV bereidt de werken op dit moment verder voor. Van zodra de nutswerken afgerond zijn, kan AWV starten met de definitieve heraanleg van de N111. In de loop van januari/februari stelt AWV daarvoor een aannemer aan.

Eens die aannemer gekend is, komt er snel ook meer duidelijkheid over de planning en de timing van de herinrichting. Vermoedelijk starten deze werken in het voorjaar van 2019 (wellicht na de paasvakantie).

 

Beschrijving werken

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Opbreken van de gehele bestaande bovenbouw: rijweg, voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, lijnvormige elementen.

- Gedeeltelijke opbraak bestaande rioleringsstelsel.

- Gedeeltelijke renovatie bestaande rioleringsstelsel.

- Aanleg nieuw rioleringsstelsel.

- Bouwen bufferbekken.

- Bouwen uitstroomconstructies en overstortconstructies.

- Aanleg straatkolken en riooldeksels.

- Aanleg van een nieuw fietspad, parkeerstroken en voetpaden.

- Aanleg van de volledig nieuwe wegenis (onder fundering, fundering, verharding).

- Aanleg van de halte-infrastructuur voor bussen (halteren op de rijbaan).

- Plaatsen, onderhouden en wegnemen van de nodige werf- en omleidingssignalisatie.

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Infosessie voor de start van de werken

Van zodra er meer details bekend zijn over planning en timing, worden betrokken bewoners uitgenodigd op een infosessie. Tijdens dit infomoment komen zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting uitvoerig aan bod. Een uitnodiging hiervoor volgt na nieuwjaar.

Zit je ondertussen nog met vragen? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 

 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via de website van het agentschap, ga naar de inschrijvingsmodule

 

De N111 snijdt dwars door het dorpscentrum van Stabroek en is vooral gericht op autoverkeer. De heraanleg zal leiden tot nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg en die zullen meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Parkeren zal in de nieuwe situatie veiliger en efficiënter verlopen en er komt een kiss-and-ridezone in de schoolomgeving. Tenslotte worden ook de belangrijkste kruispunten aangepakt: het kruispunt met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen er voor een veiligere verkeerssituatie. Dit alles gaat gepaard met het vernieuwen en omvormen van het rioleringssysteem van een gemengd systeem naar een gescheiden rioleringsstelsel (apart afvoer van afval- en regenwater). 

AANVERWANTE INFO


Zoeken