Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Ondernemen / Nachtwinkels

Nachtwinkels

Het gemeentelijk vestigingsreglement verplicht potentiële nachtwinkelondernemers vergunning aan te vragen vooraleer ze zich wensen te vestigen. De vestigingsvergunning is ook van toepassing op belwinkels en automatenshops. 

De vergunning kan geweigerd worden op basis van objectieve criteria inzake de ruimtelijke ligging, de openbare orde, de veiligheid en de rust.

 

Meer info over het wetgevend kader vindt u op de website van federale overheidsdienst economie.

 

Er is sprake van een nachtwinkel wanneer:

 • de nettoverkoopoppervlakte van het winkelgedeelte niet groter is dan 150 m²
 • geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen wordt uitgeoefend
 • er moet op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staan
 • de nachtwinkel de wettelijke sluitingsuren naleeft (gesloten tussen 07u00 en 18u00)

 

Een belwinkel of privébureau voor telecommunicatie is een voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid waar telecommunicatiediensten worden verleend tegen vergoeding.

De wettelijke sluitingsuren voor een belwinkel liggen tussen 20u00 en 05u00.

 

Een automatenshop is een vestigingseenheid of winkelpand waar geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen via één of meerdere toestellen die na het inwerpen van een geldstuk, penning of invoeren van een magneetkaart de producten ter beschikking stelt. De fysieke aanwezigheid van een winkelbediende is bepalend voor het regime van de openingsuren.

 
Aanvraagvoorwaarden

Deze vergunningaanvraag bestaat uit volgende verplichte onderdelen:

 • De aanvraag vermeldt naam, officieel adres en nationaliteit van de aanvrager. Indien de aanvraag ingediend wordt door een onderneming vermeldt het tevens de naam, het maatschappelijk adres en het ondernemingsnummer van de onderneming.
 • De aanvraag vermeldt het geplande vestigingsadres met opgave van de kadastrale gegevens en 3 kleurfoto’s van het volledige vooraanzicht van het betrokken pand. De foto’s worden genomen uit linker- en rechterhoek en het midden. 
 • In het geval van een overname van een bestaande nachtwinkel moet de vergunningaanvraag ondertekend worden door beide partijen.

De aanvraag wordt schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek.

Als de aanvraag onvolledig is, wordt deze ambtshalve afgewezen.

 

Vestigingvoorschriften ruimtelijke ligging en openbare orde

De vestiging van bedoelde ondernemingen is niet toegestaan:

 • Als de vestigingspanden duidelijke gebreken vertonen die de openbare veiligheid in gevaar brengen.
 • Als binnen een straal van 15 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, geen openbare parkeergelegenheid is.
 • Als er binnen een straal van 150 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, waar nachtwinkels of belwinkels, supermarkten of kleinhandelaars in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, openbare drankgelegenheden of openbare verkoopplaatsen van dranken en rookwaren, openbare pleinen, gevestigd zijn.
 • In of naast gebouwen met een voortuin.
 • In de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.
 • In handelscomplexen of zogenaamde winkelcentra.
 • In of naast meergezinswoningen.

 

De vestiging is tevens ongeschikt wanneer uitbatingen zonder reden of noodzaak abnormale hinder zoals wildparkeren, belemmering van het gemak van doorgang op de openbare weg, geluid of rumoer en vervuiling veroorzaken waardoor de openbare orde, veiligheid en de rust voor de omwonenden wordt verstoord. Bij actieve uitbatingen kunnen deze overtredingen worden gesanctioneerd met een waarschuwing, boete of een tijdelijke of definitieve sluiting.

 

Download het gemeentelijke vestigingsreglement voor nachtwinkels, automatenshops en belwinkels.

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken