Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Reglement sport uitleendienst Stabroek

REGLEMENT UITLEENDIENST SPORTDIENST STABROEK


Artikel 1: Het Gemeentebestuur van Stabroek leent kosteloos sportmaterialen uit aan verenigingen, instellingen en groeperingen met het doel de beoefening van de Lichamelijke Opvoeding en de sport aan te moedigen en te bevorderen.


Artikel 2: Hebben recht op uitlening van sportmateriaal :

  • de gemeentelijke erkende verenigingen

  • de gemeentelijke raden en diensten

  • de scholen die gevestigd zijn in onze gemeente


Artikel 3: Iedere lening dient aangevraagd op twee formulieren, te bekomen bij de gemeentelijke Sportdienst of bij de uitleendienst op het sportcentrum te Stabroek. De uitleenduur bedraagt maximum 1 week.


Artikel 4: De ontlener die de aanvraag heeft getekend, is verantwoordelijk voor het materiaal. Deze persoon verbindt zich in naam van zijn vereniging, instelling of groepering:

  • om het ontvangen materiaal als een goede huisvader te beheren;

  • het materiaal in goede staat terug te brengen;

  • de maatregelen te treffen om het materiaal te beveiligen tegen alle weersomstandigheden, brand en diefstal;

  • de kosten te dragen bij verlies of beschadiging van het ontleende materiaal. De schatting van het verlies of de schade gebeurt door het Gemeentebestuur.


Artikel 5: Het toegekende sportmateriaal moet zelf afgehaald en teruggebracht worden bij de uitleendienst op het sportcentrum te Stabroek. Het materiaal dient ordelijk weggeborgen te worden op de daarvoor bestemde ruimten in de bergplaatsen.


Artikel 6: Het Gemeentebestuur wijst iedere verantwoordelijk van de hand voor eventuele ongevallen die zich zouden voordoen met het uitgeleende sportmateriaal.


Artikel 7: Het uitlenen van het sportmateriaal wordt slechts toegestaan in de mate dat het gevraagde materiaal beschikbaar is op het tijdstip van de aanvraag.

De eigen organisatie van het Gemeentebestuur en van de gemeentelijke raden hebben absolute voorrang op het gebruik van het materiaal.


Artikel 8: Alle niet voorziene gevallen worden uitsluitend door het College van de Burgemeester en Schepenen beslist.


Artikel 9: De Ambtenaren van het Gemeentebestuur mogen ten allen tijde controle uitoefenen over het gebruik, de beveiliging enz. van het sportmateriaal.


AANVERWANTE INFO


Zoeken