Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Overwelven van baangrachten

Baangrachten vervullen verschillende functies waaronder de opvang, buffering en vertraagde afvoer van regenwater, infiltratie van regenwater naar het grondwater, nazuivering van gezuiverd afvalwater en verontreinigd regenwater.
Baangrachten zijn dus een belangrijk instrument in het kader van integraal waterbeheer. Het inbuizen of overwelven van baangrachten heeft als gevolg dat deze baangrachten de functies niet optimaal kunnen vervullen.

Om die redenen heeft de gemeente een reglement uitgewerkt voor het overwelven van baangrachten.

Iedereen moet voor het overwelven of inbuizen van een baangracht een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning hebben.

Enkele van de belangrijkste richtlijnen zijn:

  • De overwelving heeft een maximale breedte van 5 meter. Mits grondige motivatie vanwege de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op deze maximale breedte toestaan.
  • Het overwelvingselement heeft een minimale diameter van 400 mm. Indien het college van burgemeester en schepenen dit omwille van verantwoorde technische redenen noodzakelijk acht kan een andere specifieke diameter opgelegd worden.
  • De vergunninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Hij is verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen.
  • De vergunninghouder mag, door het aanbrengen van de overwelving, nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigen. Hij is eveneens verplicht in de landelijke gebieden, in geval er geen verharding wordt voorzien over de overwelving, de wegberm in een goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de weg en berm wordt aangehouden.
  • De werken waarvoor vergunning wordt verleend worden uitgevoerd overeenkomstig de aanduidingen van de goedgekeurde tekeningen en/of beschrijving van de werken, en de eventuele aanwijzingen die door de ambtenaar van het gemeentebestuur worden gegeven.
  • Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving.

 

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij de dienst urbanisatie of dienst duurzaamheid van uw gemeente christel.aerts@stabroek.be of els.veldeman@stabroek.be

AANVERWANTE INFO


Zoeken