Direct naar hoofdmenu / zoekveld

GAS

graffiti

Sinds 2005 vallen vele kleine overtredingen in België niet meer onder het Strafwetboek maar onder de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het gaat onder meer over de overlastfenomenen zoals het spuiten van graffiti, wildplakken, lawaai, vandalisme, het niet reinigen van de straat voor zijn eigendom, onrechtmatig gebruik van de openbare weg, hondenpoep, … 
De gemeenteraad heeft hiervoor een algemeen politiereglement vastgelegd waarmee ze overlast en kleine overtredingen bestraft met geldboetes tot maximum 250 euro. Een alternatieve straf is ook mogelijk, bijvoorbeeld de intrekking van een vergunning of een werkstraf. Voor minderjarigen (vanaf 16 jaar) bedraagt de maximum boete 125 euro. Ook hier is een alternatieve straf mogelijk.
Het vaststellen van de inbreuken is de bevoegdheid van de politieagenten en hulpagenten van de politiezone Noord. Het opleggen van administratieve geldboetes is de bevoegdheid van de sanctionerende ambtenaar. IGEAN milieu & veiligheid werd door de gemeenteraad als sanctionerende ambtenaar aangesteld en beheert de overlastdossier voor de gemeente Stabroek. Administratief schorsen of intrekken van vergunningen of sluiten van instellingen zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

GAS2

 
Na proces-verbaal van de overtreding komt het dossier terecht bij de sanctionerend ambtenaar. Deze zal na een eventuele hoorzitting de sanctie bepalen (boete of alternatieve sanctie).
 
FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid stelde een folder samen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties. U kan ze hier dowloaden.

AANVERWANTE INFO


Zoeken