Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Verkeer

 

verkeer

wegen

snelheidsmeter

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliteitsambtenaar

De mobiliteitsambtenaar ondersteunt de dienst gemeentewerken in het uitwerken, begeleiden en coördineren van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid.
Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de beslissingen inzake de verkeerscirculatie, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid, en –leefbaarheid langs bepaalde straten. Het mobiliteitsplan verzamelt ook de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reikt de planmatige oplossingen aan. Er wordt nauw samen gewerkt met de verkeerspolitie in de werkgroep verkeer.
Het mobiliteitsplan van de gemeente Stabroek kan u raadplegen in de rubriek beleidsplannen.

 

Nx mobiliteitsplanning langere termijn 

Het voornemen van de Vlaamse overheid om een aansluitingsweg te voorzien tussen de N11 te Kapellen/Stabroek en de A12 moet heel wat procedures afwerken. De impact op het milieu (plan MER) werd onderzocht. De richtlijnen en het ontwerp van het MER-plan kunnen worden geraadpleegd op de website mervlaanderen, in de rubriek dossierdatabank, u moet wel het dossiernummer PLIR0019 ingegeven.

Het gemeentebestuur zal verdere ontwikkelingen blijven informeren.

 

Verkeersteller

De gemeente heeft een verkeersteller in gebruik. Deze teller registreert de snelheid en het aantal voertuigen in één richting. Aan de hand van deze gegevens of op grond van een verkeersmelding kan de gemeente nagaan of er in een straat een probleem is met betrekking tot verkeersveiligheid. Waar een duidelijk probleem wordt geconstateerd, volgt een tijdelijke verkeersactie. Dit kan onder andere een proefopstelling zijn waarbij er structureel wordt ingegrepen in de weg. Gedurende een bepaalde periode (3 tot 6 maanden) wordt met rood/witte bakken en andere markering een nieuwe structuur uitgetest. Schenkt deze voldoening, dan wordt de tijdelijke situatie definitief gemaakt. 

 

Vergunningen parkeerverbod verhuizingen, signalisatievergunningen werken openbaar domein

Deze vergunningen moet u digitaal aanvragen. Ik wil een vergunning aanvragen.
Vergunningen kunnen worden aangevraagd voor:
 • een verhuis
 • plaatsen container, bouwliften en –materialen, bouwplaatsafsluitingen, bouwkranen, stelling … 
 • voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Deze vergunningen moeten tijdig aangevraagd worden, minimum 10 werkdagen op voorhand.

Voor plaatsingen van langere duur is een retributie verschuldigd. Klik hier voor meer uitleg hierover.

De verkeersborden worden in Stabroek  geleverd door medewerkers van de gemeente. Na het einde van het parkeerverbod komt de gemeente de borden opnieuw ophalen. 

 
ga naar boven
 

Parkeren

Op het hele grondgebied van de gemeente kunt u gratis parkeren. Toch zijn er enkele 'blauwe zones' - vooral in de centra van Stabroek en Hoevenen - waar u uw parkeerschijf dient te gebruiken. Blauwe zones zijn er om het langparkeren tegen te gaan waardoor één parkeerplaats meermaals per dag gebruikt kan worden door meerdere weggebruikers. Het regime van de blauwe zone is tijdsgebonden. De parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met zaterdag tussen 09u00 en 18u00. Niet op zon- en feestdagen. Met de parkeerschijf mag u maximum 2 uren parkeren.

De blauwe zone wordt aangeduid door zoneborden. U bevindt zich in de blauwe zone zodra u een “begin zonebord” voorbij rijdt tot u een “einde zonebord” tegenkomt.

Het bord herken je door de P op blauwe achtergrond met daarnaast de afbeelding van een parkeerschijf met daaronder de oplopende pijl (begin) en de neerwaartse pijl (einde).

 

Bewonersparkeren

Het bewonersparkeren is beperkt in de gemeente Stabroek. Slechts op 2 locaties is dit parkeerregime ingevoerd: Rekkestraat en Kerkplein.

Aanvragen bij de dienst mobiliteit, mail naar mobiliteit@stabroek.be. Bijvoegen: naam + adres en kopie inschrijvingsbewijs van het voertuig. 

Er worden geen bewonersparkeerkaarten uitgereikt om het langparkeren in blauwe zones mogelijk te maken.

 

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

De voorbehouden parkeerplaatsen vindt u aan de openbare gebouwen en de gemeentelijke openbare parkings.

Deze parkeerplaatsen werden gecreëerd vanuit een humaan en sociaal oogpunt, maar ook vanuit het mobiliteitsbelang van de gehandicapte verkeersdeelnemer.

Sedert 1 maart 2003 kan de parkeerkaart voor personen met een handicap worden afgeleverd aan personen wier gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden met ten minste twee punten, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wet van 27 februari 1987 inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

In geval van overlijden van de houder moet de kaart binnen een termijn van 30 dagen volgend op het overlijden door de nabestaanden van de houder worden terugbezorgd aan het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

De aanvraag van de parkeerkaart gebeurt bij de sociale dienst. De permanenties van de sociale dienst vindt u in de rubriek handicap. U dient uw elektronische identiteitskaart mee te brengen.

In Stabroek is de houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap vrijgesteld van de blauwe parkeerkaart in de blauwe zones (parkeerschijf).

 

De aanvraag van een voorbehouden parkeerplaats in de nabijheid van uw woning of werkplaats gebeurt schriftelijk ter attentie van het gemeentebestuur Stabroek, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek of aan het loket van de dienst gemeentewerken. Er wordt rekening gehouden met volgende aandachtspunten:

 • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt
 • de aanvrager bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont

 • het bezit van de speciale parkeerkaart is vereist

 • na overlijden van de aanvrager wordt onderzocht of de voorbehouden plaats moet gehandhaafd worden

 

Openbare parkeerplaatsen

In Stabroek zijn er volgende openbare parkeerplaatsen:

 • Putte: achter Douaneplein, 60 plaatsen (blauwe zone)
 • Putte: Moretusplein, 20 plaatsen
 • Putte: Kasteel Ravenhof, 30 plaatsen
 • Stabroek: hoeve Brouwers, 50 plaatsen
 • Stabroek: Smoutakker, openbare bibliotheek, 15 plaatsen (tonnagebeperking) 
 • Stabroek: Picoloplein 150 plaatsen
 • Stabroek: park&ride Laageind aan de firma Aertssen, 45 plaatsen
 • Hoevenen: Blokwegvelden, Kerkstraat aan de sporthal en het jeugdcentrum, 120 plaatsen
 • Hoevenen: OCMW Stabroek, Kerkstraat, 50 plaatsen
 • Hoevenen: Frans Oomsplein, 40 plaatsen

 

Schoolbereikbaarheidskaart

SchoolbereikbaarheidskaartDe schoolbereikbaarheidskaart of trage wegen kaart is een praktisch en handig middel om meer bekendheid te geven aan veilige en alternatieve wegen voor zachte weggebruikers. In een oogopslag vindt iedereen de veiligste en aangenaamste weg van en naar school. De kaart omvat het stratenplan van de gemeente, waarop de veilige en gevaarlijke routes en invalswegen naar de scho(o)l(en) ingekleurd zijn. Bovendien staan er speciale markeringen op de kaart voor zachte weggebruikers en duurzame verplaatsingen, bijvoorbeeld autovrije wegels en paden staan speciaal aangeduid, knelpunten krijgen een woordje uitleg in de marge, (be)veilig(d)e oversteekplaatsen, veilige parkings en openbare vervoersmodaliteiten vind je meteen terug op de kaart.

Op de achterkant van de kaart staat uitleg over de verkeersregels voor voetgangers, fietsers, bromfietsers en automobolisten (of autopassagiers). Ze geeft waardevolle tips om veilig en aangenaam naar school te fietsen en te wandelen.

De schoolbereikbaarheidskaart werd ontwikkeld in samenwerking met de scholen van de gemeente, politiezone Noord, de gemeente Stabroek en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

De voordelen van de schoolbereikbaarheidskaart zijn:

 • Deze kaart moet leiden tot meer duurzame verplaatsingen en minder auto’s in de schoolomgeving.
 • De gemeente krijgt duidelijk zicht op knelpunten.
 • De kaart is uitstekend lesmateriaal om aan de eindtermen verkeers- en mobiliteitseducatie te werken.
 • Kinderen leren de veiligste woon-schoolroutes kennen en kunnen ze met hun ouders of met de klas gaan verkennen.

 

ga naar boven

 

 

Zone 30 schoolomgevingen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren in de schoolomgevingen is er in de verkeerswetgeving initiatieven mogelijk gemaakt die het belang van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers tracht te beschermen. Een zone 30 beoogt een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur in de onmiddellijke perimeter van een school. Die snelheidsbeperking is ofwel bestendig van aard, ofwel punctueel, door middel van signalisatie met veranderlijke informatie. De gemeente Stabroek heeft in alle schoolomgevingen een punctuele snelheidsbeperking ingevoerd.

Niet aangepaste snelheid behoort tot de voornaamste factoren van verkeersongevallen zowel wat betreft de oorzaak als wat betreft de ernst. Dit is niet anders op de schoolroutes en in de omgeving van scholen, waar, op bepaalde momenten, grote concentraties van jonge verkeersdeelnemers direct geconfronteerd worden met autoverkeer dat nog onvoldoende rekening houdt met deze jonge en vaak onervaren gebruikers van de openbare weg.

Extra toezicht wordt verstrekt door de politiezone Noord.

 

Openbaar vervoer

De mobiliteitsambtenaar is het aanspreekpunt inzake het openbaar vervoer in onze gemeente.

Het openbaar vervoer is ecologisch verantwoord, goedkoop en handig. Er rijden verschillende trajecten van de Lijn over het grondgebied. Raadpleeg de dienstregelingen op de website van de Lijn.

U kan ook gebruik maken van de routeplanner.

Meer info over het openbaar vervoer in de gemeente Stabroek.

 

Fietsstallingen

De gemeente Stabroek voorziet in een doelgericht aanbod fietsstallingen. U vindt ze voornamelijk in de nabijheid van de haltes van de Lijn en de openbare gebouwen.

 

Verkeersbordendatabank

Het gemeentebestuur heeft een verkeersdatabank opgemaakt in samenwerking met de Vlaamse overheid. In deze databank zit een inventaris van alle verkeersborden in de gemeente.
 

ga naar boven

AANVERWANTE INFO


Zoeken