Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Reglement waarborgen en kosten stedenbouwkundige vergunningen

Reglement waarborgen en kosten stedenbouwkundige vergunningen


Beslissing gemeenteraad dd 27 januari 2014.


1. Algemene bepalingen

Er wordt een dossierkost gevraagd bij indiening van een bouw- of verkavelingsvergunning.

Alvorens te starten met werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningen is vereist, dient een borg gesteld te worden conform dit reglement. 

 

2. Dossierkosten
a) Eenvoudige bouwaanvraag (kleine werken en meldingen) 25,00 euro

b) Uitgebreide bouwaanvraag (met architect) 50,00 euro per woonentiteit/handelsruimte met een max. van 250,00 euro

c) Aanvraag stedenbouwkundig attest 50,00 euro

d) Verkavelingsaanvraag/verkavelingswijziging 75,00 euro

e) Aanvraag regularisatie van onvergunde werken 10,00 euro per m² met een max. van 500,00 euro

De dossierkosten dienen op het ogenblik van de indiening van de bouw- of verkavelingsaanvraag betaald te worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Indien het aantal te regulariseren vierkante meter bij indiening van een regularisatiedossier reeds duidelijk is, worden de dossierkosten onmiddellijk geïnd. Als dit bij indiening niet duidelijk blijkt, worden de dossierkosten via factuur aangerekend.

 

3. Waarborgen infrastructuur

De gestelde borg voor infrastructuur dient tot gehele of gedeeltelijke dekking der eventuele kosten, voortspruitend uit het herstel der schade, die aan de privé wegen met openbaar karakter en/of het openbaar domein mocht aangebracht zijn bij het uitvoeren van de werken. Onder werken wordt onder andere verstaan het oprichten, het herbouwen, het veranderen, het herstellen of afbreken van gelijk welk bouwwerk.

Het bedrag van de te stellen borg zal bepaald worden rekening houdende met volgende criteria:

a. Bij een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is bedraagt de borg € 500 tot een perceelbreedte van 10 meter, elke bijkomende meter €25 met een maximum van € 1500.

b. Bij bouwwerken die onder het begrip "kleine bouwwerken" thuishoren en waarbij geen medewerking van de architect vereist is bedraagt de borg € 150.

 

Indien de gemeente geen schade aan de infrastructuurwerken vaststelt, zal de borg onder artikel 3 vrijgegeven worden. Indien er schade aan de infrastructuurwerken wordt vastgesteld, zal de bouwheer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden, zodat deze nog kan overgaan tot de nodige herstellingen. Bij blijvende schade zal de gemeente overgaan tot het laten uitvoeren van de nodige herstellingen in eigen beheer of door bemiddeling van een aannemer.

De uitgaven voor herstellingen worden integraal afgetrokken van de gestorte borg. Het eventueel overblijvende gedeelte van de borg wordt teruggegeven aan de borgsteller. Mocht daarentegen de borg ontoereikend blijken ter volledige dekking van de genoemde verrekening, dan moet de borgsteller het tekort bij betalen.

 

4. Waarborgen water

Bij het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie afvalwater (IBA) zal een borg € 1250 gesteld worden .

Deze borg zal vrijgegeven worden na de controle van de installatie en de werking ervan door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.

De installatie waarvoor een borg betaald werd, dienen geplaatst en in gebruik genomen te zijn als de woning of het gebouw in gebruik worden genomen.

 

5. Waarborgen groenscherm

Bij het plaatsen van een groenscherm opgelegd, of voorzien in een bouw- of verkavelingsaanvraag, zal een borg gesteld worden van €1000.

De helft van deze borg € 500, zal vrijgegeven worden bij aanplanting, de tweede helft € 500 zal vrijgegeven worden 1 jaar na aanplanting en dit na controle door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.

AANVERWANTE INFO


Zoeken