Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Wonen / Wonen & Bouwen / Bouwdienst

Bouwdienst

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt per 1 januari 2018 de procedure van de bouwvergunning en de milieuvergunning. 

De aanvragen worden ingediend via het digitaal loket: http://www.omgevingsloket.be/.

Vragen of hulp nodig bij het indienen van je aanvraag? Contacteer de helpdesk 015 45 45 91 of helpdesk.omgevingsvergunning@hpe.com of contacteer onze medewerkers van urbanisatie/milieu. 

Is een omgevingsvergunning vereist?

Op de website van het omgevingsloket vindt u meer informatie.

 

Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan gebruik maken van een snellere procedure met minder administratieve verplichtingen. Blijf echter raad vragen aan uw gemeentebestuur: 9 van de 10 percelen in onze gemeente vallen in een verkaveling. En dat kan wel eens beslissend zijn voor de toepassing van de vrijstelling of meldingsplicht.

 

Meldingsplicht

De melding is mogelijk voor bepaalde interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken of oprichten van bijgebouwen (openbreken van een gevel, aanbouwen van een garage, een veranda, …)  tot maximaal 40m² per perceel en voor het zorgwonen. Wie een aanpassing of uitbreiding van meer dan 40m² wil realiseren, dient nog steeds over een omgevingsvergunning te beschikken. De impact van grotere aanpassingen is immers ook groter zodat een opportuniteitsbeoordeling door de vergunnende overheid wenselijk blijft. De meldingsplicht verandert niets aan de verplichting een architect te betrekken wanneer nodig. De medewerking van een architect is onder meer verplicht voor constructieve verbouwingen aan bestaande gebouwen.

 

Vrijstelling

Sommige werken zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

 

Niet overal geldig

Nogmaals, zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving. Beschermde monumenten blijven dus genieten van de noodzakelijke bescherming. Ook bestaande lokale beperkingen die via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of via verkavelingsvoorschriften bestaan, blijven onverkort van kracht. Wie niet zeker is of er dergelijke beperkingen van kracht zijn op het perceel waar hij plannen voor heeft, kan daarover alle nodige informatie krijgen bij de gemeente. Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Dossiersamenstelling?

De omgevingsvergunning moet u online aanvragen via het omgevingsloket http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/. U kunt zich voorbereiden door het aanvraagformulier en de benodigde stukken te overlopen. Ze zijn terug te vinden op de website van het omgevingsloket. De wettelijke voorschriften kan je hier raadplegen.

Het reglement voor waarborgen en kosten van stedenbouwkundige vergunningen in de gemeente Stabroek.

Verloop van uw dossier?

Het verloop van uw dossier kan u opvolgen via het omgevingsloket http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/.

 

ga naar boven

Kapvergunning/kapmachtiging

Kapmachtiging

Een kapmachtiging heb je nodig voor het vellen van bomen en struiken in bosverband. Het gaat meer specifiek om het dunnen van een bos, verwijderen van uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, verwijderen van dood hout, het uitvoeren van een eindkap.

De aanvraag tot toelating gebeurt bij ANB (Agentschap Natuur en Bos). Download het formulier.

 

Kapvergunning

Een kapvergunning is nodig voor het vellen van bomen en struiken die niet in bosverband staan. Het rooien van bomen binnen een straal van 15 meter van de woning of kleiner dan 1 meter omtrek op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld is vrijgesteld van kapvergunning. Zoniet moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Renovatiepremie

Door de gemeente wordt een renovatiepremie verleend indien u verbeteringswerken (renovatie of aanpassingswerken) aan uw woning uitvoerde.

De voorwaarden tot het verkrijgen van de renovatiepremie zijn::

  • U moet effectief inwoner zijn van de gemeente Stabroek.
  • U moet een Vlaamse renovatiepremie hebben gekregen voor deze werken (beslissingsnota van de Vlaamse overheid moet bijgevoegd worden).

Ga naar het aanvraagformulier van de gemeentelijke premie.

 

Vlaamse renovatiepremie

Alle info over de Vlaamse renovatiepremie vindt u op de website wonen Vlaanderen.

 

ga naar boven

Retributie inname openbaar domein

De inname van het openbaar domein komt bijvoorbeeld voor bij een bouwproject om een bouwcontainer en/of –kraan op de rijweg of delen ervan te plaatsen. Dit kan een tijdelijk verandering van de verkeerssituatie of het dagdagelijks gebruik van het openbaar domein veroorzaken. De aanvrager dient de inname zo efficiënt mogelijk te regelen zodat de nadelen in tijd beperkt worden. Om dit te bewerkstelligen werd een reglement uitgevaardigd dat ondersteunt wordt door een retributiereglement.

Handhavingsbeleid

Met handhaving ruimtelijke ordening wordt ondermeer de en het melden van bouwovertredingen bedoeld. Het omvat ook de regelingen voor de koper van een al dan niet vergund gebouw, de betekeningen van vonnissen en de informatieverplichtingen bij de verkoop van onroerende goederen.

Ga voor meer info over deze items naar de website ruimtelijke ordening of contacteer de dienst urbanisatie.

Reclameborden

Voor de plaatsing van reclame- of publiciteitsborden aan de vestigingseenheid is een vergunning nodig. Dergelijke borden maken bekend welke activiteit ter plaatse wordt uitgeoefend of maken reclame voor een niet ter plaatse gevestigde firma of activiteit. Een aantal zaken zijn vrijgesteld van vergunningsaanvraag. Contacteer hiervoor de dienst urbanisatie T 03 210 11 30.

Eenmaal vaste of mobiele reclameborden zijn geplaatst, heft de gemeente Stabroek er een belasting op. Klik hier voor het belastingsreglement.

 

ga naar boven

Woonkwaliteitsbewaking

Leegstand

Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten verplicht om een gemeentelijk leegstandregister bij te houden. Hierin worden alle woningen en gebouwen die gedurende 1 jaar effectief leeg staan geïnventariseerd. Het gemeentebestuur tracht leegstand onder de woningen en bedrijfsruimten te bestrijden met een belastingheffing.

 

Verwaarlozing

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer ze uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan de buitenmuren, schoorstenen, dak, dakgoten, ... Ook deze problematiek onder woningen en bedrijfsruimten wordt bestreden met een belastingheffing.

 

Het gemeentebestuur Stabroek vaardigde ook belastingsverordeningen uit om de problematiek van niet-bebouwde percelen en onafgewerkte constructies te voorkomen.

Allerlei

  • Ontlenen van bouwplannen van een woning

Indien u een woning koopt of wenst te verbouwen en u bent niet in het bezit van een bouwplan, dan kan u zich richten tot de gemeente. Niet alle bouwplannen zijn beschikbaar of in ons bezit, maar wanneer wij het bouwplan van uw woning kunnen terugvinden dan hebt u de mogelijkheid om dit te ontlenen.

U vult dan een document in en u kan het document één maand bijhouden en eventueel laten kopiëren. Na 1 maand dient het terug bij ons te worden binnengebracht.

  • Verlaagd BTW tarief voor een oudere woning

Een woning ouder dan 5 jaar verbouwen? Mits je de spelregels volgt, kan je genieten van het BTW tarief van 6%. Raadpleeg de infofolder of download het aanvraagformulier

 

ga naar boven


AANVERWANTE INFO


Zoeken