Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Gemeentelijk Onderwijs

Gemeentelijk Onderwijs

Bekendmakingen en mededelingen van algemeen belang over de wettelijke formaliteiten voor het gemeentelijke onderwijs.

 

Algemeen

Gemeentelijke basisschool De Rekke

E. de Beukelaerlaan 2 - 2940 HOEVENEN 

T 03 665 35 44 - F 03 605 61 37 - M gbsderekke@stabroek.be 

Website: http://www.derekke.be/

 

De gemeenteschool heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling. Meer info vindt u op de eigen website.

De voor- en naschoolse opvang wordt gecoördineerd door de gemeentelijke dienst buitenschoolse kinderopvang.

 

Bekendmaking/Medelingen

Het decreet inschrijvingsrecht stelt dat alle scholen hun capaciteit moeten vastleggen voor de inschrijvingsperiode  voor het schooljaar 2018-2019.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de kinderen van Stabroek terecht kunnen in het gemeentelijk onderwijs en gezien de beschikbare ruimtes wordt er geen maximumcapaciteit bepaald.

Er wordt gestreefd naar klasgroepen van 24 kinderen.

 

Wat betekent dit nu concreet ?

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar. Er is geen wachttijd.

Bij inschrijving zal de status van inschrijving steeds worden meegedeeld : gerealiseerd, gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde, niet-gerealiseerd.

Men gaat steeds akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

De inschrijving gebeurt tijdens de schooluren of op afspraak.

 

Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds terecht bij de directie, Eduard de Beukelaerlaan 2 te Hoevenen, T 03 665 35 44 / gbsderekke@stabroek.be of http://www.derekke.be/

 

Schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

Het schoolreglement legt een aantal rechten en plichten vast. Het vormt één geheel met het pedagogisch project van de school. De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving  schriftelijk of elektronisch (schoolwebsite, e-mail, …) aan de ouders ter beschikking gesteld. Er treden uiteraard wijzigingen op. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager.

De actuele versie van het schoolreglement wordt ook hier beschikbaar gesteld (zie de subrubriek rechterkant van het scherm 'aanverwante info').

AANVERWANTE INFO


Zoeken