Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk welzijn

Gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is.
De raad stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen vast, keurt de gemeentelijke budgetten en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de afhankelijke besturen, zoals de Politiezone Noord en de kerkraden.
De gemeenteraad is tevens de raad voor Maatschappelijk Welzijn, voorheen de OCMW-raad.
De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, waaronder de burgemeester en 5 schepenen. De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij en maakt het verslag op.
De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.
De gemeenteraad vergadert telkens op de 4e maandag van de maand om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis, uitgezonderd de maand juli.
 

Ga naar de samenstelling van de gemeenteraad.

 
Ga naar de verslagen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 

Navigeer in de kalender op de data van de zittingen.

 

 

Burgerparticipatie in de gemeenteraad

 
Er bestaan verschillende wettelijke mogelijkheden om als burger te participeren aan het beleid van de gemeente.
1. Vragenhalfuurtje
Voor de zitting van de gemeenteraad wordt geopend, vraagt de burgemeester-voorzitter aan de aanwezige inwoners of zij een concrete vraag wensen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.
2. Voorstellen van burgers aan de gemeenteraad
Het gemeentedecreet voorziet specifieke voorwaarden om een voorstel over te maken. Het voorstel moet gesteund worden door minstens 300 inwoners (petitie met naam, geboortedatum, woonplaats en handtekening) en aangetekend worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad zal bepalen welk gevolg aan het voorstel wordt gegeven.
3. Verzoekschriften van burgers aan de gemeenteraad
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften in te dienen. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is, het een loutere mening is en geen concreet verzoek, als de vraag anoniem zonder vermelding van naam, voornaam en adres werd ingediend en als het taalgebruik beledigend is. Verzoekschriften over aangelegenheden die niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren zijn onontvankelijk. De gemeenteraad verleent binnen de 3 maanden een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker(s).
4. Gemeentelijke volksraadpleging
Een gemeentelijke volksraadpleging of referendum kan gehouden worden over de aangelegenheden waarvoor de gemeenteraad bevoegd is. Een referendum wordt georganiseerd na een beslissing van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan hiervoor zelf het initiatief nemen of ingaan op een verzoek van een voldoend aantal inwoners van de gemeente. In het geval van de gemeente Stabroek dient het initiatief gesteund te worden door minstens 3000 inwoners (petitie met naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en handtekening). Elk verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het verzoek wordt vergezeld van een gemotiveerde voorlichtingsnota.
5. Klachtbehandelingssysteem
De gemeenteraad vaardigde een reglement uit dat een systeem van een onafhankelijke klachtenbehandeling garandeert. U kunt een klacht indienen over een dienst van het gemeentebestuur als uzelf niet tot een oplossing komt met die dienst of als uw klacht daar niet opgelost geraakt. Ga naar klachtenbehandeling.
6. Inspraak en overleg via de lokale adviesraden
In Stabroek zijn verschillende adviesraden actief. Zij geven het gemeentebestuur advies over de verschillende beleidsdomeinen. De adviesraden zijn daarvoor formeel erkend door de gemeenteraad. Dit betekent dat het gemeentebestuur bij elke beleidsbeslissing verplicht is het advies van de betrokken adviesraad te vragen. Zo vormen zij een belangrijke schakel tussen de plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur. Ga naar adviesraden.
 
Ga naar boven
 

AANVERWANTE INFO


Zoeken