Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Ondernemen / Horeca

Horeca

horeca

Een publieke drankgelegenheid, taverne of restaurant moet voldoen aan wettelijke vereisten. Als (toekomstig) horecaondernemer moet u voor enkele formaliteiten bij de gemeente langskomen. Om het gemakkelijk te maken zetten we deze formaliteiten hieronder op een rijtje.

 

Algemeen beginsel is dat u elke wijziging in de exploitatie van de de drankgelegenheid, ook de eventuele sluiting, moet meedelen aan de burgemeester, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek. Een kennisgeving kan ook via mail naar gemeente@stabroek.be gebeuren.

 
 

 

Moraliteitsonderzoek

Het moraliteitsattest is vervangen door een uittreksel uit het strafregister 596/1 - 8 dranken. De horecaondernemer en zijn gezin moeten van goede moraliteit zijn: hij/zij mag geen veroordelingen hebben opgelopen voor zaken als zedenfeiten en heling. Dit onderzoek resulteert in een uittreksel uit het strafregister. Meer info vindt u in de rubriek strafregister. Het uittreksel dient te bevestigen dat u, als persoon, bij de uitbating van een drankgelegenheid mag betrokken worden.
Hoe aanvragen?
Aanvraag ter plaatse bij het strafregister, dienst burgerzaken, gemeentehuis, 1ste verdieping.
 

Drankvergunning sterke en gegiste dranken

Om dranken met een alcoholpercentage meer dan 22° en gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) te mogen schenken, tappen of verkopen in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, restaurants, winkel, …) moet je in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister/dranken. Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen in een tent, …) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken dienen dit uittreksel aanvragen. De aanvrager moet voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden (zie hiervoor).

De verkregen toelating is persoons- en plaatsgebonden. Dit betekent dat elke (vaste) medewerker, die gegiste en/of sterke dranken schenkt, over een vergunning moet beschikken.
Hoe aanvragen?
Aanvraag ter plaatse bij het strafregister, dienst burgerzaken, gemeentehuis, 1ste verdieping.

 

Milieuvergunning

De horecaondernemer is niet verplicht om zijn inrichting te melden. Een horecazaak valt onder de niet-ingedeelde inrichtingen van Vlarem II, hoofdstuk VI.

Deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing. Meer info vindt u op de website http://www.lne.be/themas/vergunningen.

Bevoegde gemeentelijke dienst: milieudienst, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.

 

Vetafscheider

Er gelden normen op het lozen van afvalwaters afkomstig van restaurants, tavernes, frituren, hotels, beenhouwerijen, bakkerijen en scholen. De lozing wordt onder andere bepaald door de consumptie omvang. Meer info vindt u in de Vlaamse wetgeving.

De lozingsnormen – zoals bepaald in het Vlaamse wetgeving betreffende de milieuvergunning - mogen niet overschreden worden.

Bij overschrijding is het nodig om een vetafscheider te plaatsen. Een vetafscheider vermijdt verstoppingen van het openbaar riool en grote waterverontreiniging. Deze kan ook altijd preventief geplaatst worden (de ondernemer dient zelf in te staan voor de plaatsing).

Melding aan de milieudienst is niet verplicht.
Bevoegde gemeentelijke dienst: milieudienst, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.

 

naar boven

 

Verzekering objectieve aansprakelijkheid ontploffing en brandgevaar

De uitbaters van instellingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek zijn verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.

Een attest van deze verzekering dient aan de burgemeester gestuurd te worden. Bij verbreking van de polis stelt de verzekeringsmaatschappij de burgemeester hiervan in kennis.

Bij het ontbreken van een geldig verzekeringsattest wordt proces-verbaal opgesteld door de bevoegde diensten.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

 

Brandpreventie

Elke publiek toegankelijke inrichting moet een brandveiligheidattest hebben. Bij elke wijziging van exploitant, bij renovatie of bij bestemmingswijziging moet bovendien een nieuw attest aangevraagd worden. De brandweer verstrekt advies voor het attest.
U kan een controle aanvragen bij de brandweer gemeente Kapellen die het grondgebied van de gemeente Stabroek beschermt en bevoegd is voor de brandpreventie. U dient hiervoor af te spreken met de brandweer.
Bevoegde dienst: brandweer Kapellen (korps onderdeel van de brandweer zone Rand). 

 

Terrasvergunning

Horeca-uitbaters die terrassen op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een bouwvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Hoe aanvragen?

Dossier over te maken aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek.

Bevoegde dienst: urbanisatiedienst, gemeentehuis.

 

Sluitingsuur

De openbare plaatsen waar drank verkocht wordt zullen ’s morgens niet mogen geopend worden vóór 05.00 uur. Zij sluiten om 01.00 uur ’s nachts, uitgezonderd op volgende dagen:

  • van vrijdag op zaterdag, sluiting om 05.00 uur
  • van zaterdag op zondag, sluiting om 05.00 uur

Op al de dagen waarvan het sluitingsuur gebracht wordt op 05.00 uur, dient de muziek om 04.45 uur te eindigen.

Het sluitingsuur wordt eveneens op 05.00 uur gebracht op de morgen van de wettelijk erkende feestdagen en de gemeentelijke kermisdagen.

De uitbaters van openbare drankgelegenheden zijn verplicht de verbruiklokalen te doen ontruimen en te sluiten en de verbruikers die zich in gemelde drankgelegenheden bevinden, zijn verplicht deze te verlaten op de uren hiervoor vermeld.

Bevoegd reglement: politiereglement op de administratieve sancties.
 
naar boven
 

Geluidshinder

De verstoring van de openbare orde en rust is verboden. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht, lawaai of rumoer bij dag en bij nacht is verboden wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.

Elektronisch versterkte geluidsgolven zijn verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester verboden op het openbaar domein alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om openbaar gehoord te worden.

De burgemeester kan de etablissementen laten ontruimen en sluiten als er wanorde of lawaai wordt vastgesteld de de openbare rust verstoord.

Bevoegd reglement: politiereglement op de administratieve sancties.

Milieudienst, gemeentehuis, Dorpsstraat 99, 2de verdieping.

 

Kansspelen klasse III

Voor het exploiteren van kansspelen klasse III in een drankgelegenheid moet er een vergunning aangevraagd worden bij de kansspelcommissie. Bij de aanvraag moet een verklaring van de burgemeester worden toegevoegd waaruit blijkt dat de exploitatie van de drankgelegenheid aan de wettelijke vereisten voldoet. Indien voldaan is aan de wettelijke vereisten van een drankgelegenheid wordt de verklaring afgeleverd.
Hoe aanvragen?
Brief te richten aan Burgemeester, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek met volgende gegevens:
  • naam en adres van de inrichting
  • naam en adres van de uitbater van het kansspel
  • bewijs van verzekering objectieve aansprakelijkheid ontploffing en brandgevaar

Bevoegde dienst: dienst burgerzaken, strafregister, gemeentehuis, 1ste verdieping.

 

Hygiëne en gezondheid

Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating vereist.

Alle hygiëneregels vindt u op de website van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Als uitbater van een drankgelegenheid dient u ook rekening te houden met deze hygiëneregels.
 

Muziek en auteursrechten

Wie muziek afspeelt in zijn zaak, dient daarvoor auteursrechten en een billijke vergoeding te betalen.
Meer info over auteursrechten vindt u bij Sabam.
Info over de billijke vergoeding vindt u bij Honebel CV.
 

Rookverbod Horeca

Vanaf 1 juli 2011 is er een algemeen rookverbod in alle horecazaken. De wetgeving voor drankgelegenheden is dezelfde als die voor eetgelegenheden.

Lees de f older.

 

naar boven

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken