Belastingsreglementen

Op deze pagina vind je alle belastingsreglementen die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Stabroek.

Wat is een belasting?

Een verplichte geldelijke bijdrage aan de overheid waartegenover geen bepaalde tegenprestatie wordt geleverd.

Belangrijke mededeling

LET OP: niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen! Voor uw belastingsbrief moet je niet bij de gemeente zijn.
De belangrijkste belastingen worden rechtstreeks geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën (bv. personenbelasting of belasting op voertuigen) of de Vlaamse Belastingdienst (bv. onroerende voorheffing).
Je vindt meer informatie op volgende websites:

Indienen bezwaar

Als je meent onterecht of foutief te zijn belast, kan je een bezwaarschrift indienen.

Elk bezwaarschrift moet schriftelijk gebeuren, binnen een termijn van drie maanden na verzending van het aanslagbiljet met vermelding van de redenen waarop men zich beroept en met de nodige stavingsdocumenten. Het bezwaarschrift wordt gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek.

Het louter indienen van een gegrond bezwaar heft de invorderbaarheid van de belasting niet op. Het College van burgemeester en schepenen neemt de beslissingen ten gronde en deze beslissing wordt aan de bewaarmaker betekend. Deze belissing zal definitief uitspraak doen over de invorderbaarheid.

 

Belastingreglementen 2019

Belastingreglementen 2020-2024

Contact

Financiële dienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 80