Briefwisseling

Alle briefwisseling wordt gericht aan het: College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 STABROEK

Deze brieven mogen ook gemaild worden naar gemeente@stabroek.be.

Anonieme briefwisseling of mailberichten, waar geen formele naam van de afzender en referentieadres in vermeld staan, worden niet behandeld en beantwoord.

Inkomende briefwisseling (brief, mail of fax) wordt geregistreerd en toegewezen aan de bevoegde gemeentedienst. Elk poststuk krijgt intern een uniek postnummer.

De bevoegde diensten behandelen de briefwisseling als dit wordt verlangd ter kennis van het college van burgemeester en schepenen. Een antwoord mag je verwachten nadat de dienst of het college (of in geval van de gemeenteraad) de besluitvorming heeft afgerond. In principe krijgt een schriftelijke antwoord 2 handtekeningen, deze van de algemeen directeur en de burgemeester of hun vervangers. Deze handtekeningen tonen de echtheid aan van de beslissing, inhoud of verbintenis met betrekking tot de gestelde vragen.