Directe belasting op de verwerving van de zate der openbare wegen

Bij deze belasting worden de door de gemeente gedane kosten teruggevorderd. Dit gebeurt bij de al dan niet aangelande eigendommen die gelegen zijn langs openbare wegen of gedeelten van openbare wegen die moeten aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of verlengd worden. De belasting is van toepassing, ongeacht of er al dan niet inlijving van een particulier eigendom is geweest ingevolge afstand onder bezwarende titel, ruiling of onteigening. De belasting is niet van toepassing op de eigenaar die kosteloos de helft van het terrein heeft afgestaan, gelegen voor zijn eigendom en dat noodzakelijk is voor de aanleg, de verbreding, de rechttrekking of de verlenging van de openbare weg.

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97